مدیریت بیابان و مراتع آبخیز

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 9-64-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 216


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم مديريت بيابان، مرتع و آبخيزداري
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ‌نامه تخصصي            
 • فرهنگ واژگان لاتين کمبريج 
 • واژه‌هاي مترادف با واژه ‏هاي بيابان، مرتع و آبخيز  
 • بررسي ريشه‏ ي زباني واژه بيابان           
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف مديريت بيابان و مرتع و آبخيزداري از منظر مشاهير 
 • تعريف دقيق از علم مديريت بيابان و مرتع و آبخيزداري         
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: بيابان‌زايي         
 • موضوع دوم: وضعيت مرتع   
 • موضوع سوم: کليماکس           
 • موضوع چهارم: حوزه آبريز   
 • موضوع پنجم: طرح آبخيزداري              
 • موضوع ششم: حفاظت خاک   
 • موضوع هفتم: حوزه آبخيز      
 • موضوع هشتم: مرتع طبيعى   
 • موضوع نهم: مرتع مصنوعي 
 • موضوع دهم: کشتزار             
 • موضوع يازدهم: چراگاه          
 • موضوع دوازدهم: نباتات علوفه‌اي          
 • موضوع سيزدهم: تلوزار و بوته‌زار        
 • موضوع چهاردهم: علف هرز 
 • موضوع پانزدهم: علفزار        
 • موضوع شانزدهم: طرح مرتع‌داري        
 • موضوع هفدهم: مرتع کاري    
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه‏ هاي مديريت بيابان، مرتع و آبخيزداري
 • زمينه‏ هاي پيدايش    
 • سير نظريه ‏ها          
 • مديريت حوزه آبخيز
 • نظريه مديريت مرتع               
 • نظريه صاحاراي متجاوز        
 • صاحب‌نظران مديريت بيابان، مرتع و آبخيزداري  
 • برنهارد فرنو           
 • جيفرد پينکوت        
 • هارولد هدي            
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ي علم مديريت بيابان، مرتع و آبخيزداري             
 • پيشينه آموزش و پژوهش در زمينه‏ ي مديريت بيابان و مرتع و آبخيزداري              
 • تاريخ توسعه مهندسي آب، آب‌يابي و آبياري در جهان             
 • پيشينه آبياري نزد مهندسان رومي           
 • پيشينه آموزش و پژوهش سنتي در ايران (قبل از تشكيل دانشگاه)           
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران  
 • بيابان‏زايي و بيابان‏زدايي         
 • عوامل مؤثر در جلوگيري از بيابان‌زايي  
 • کنوانسيون مقابله با بيابان‌زايي
 • وضعيت مراتع ايران              
 • اکوسيستم‌هاي مرتعي و جامعه‌هاي گياهي موجود در ايران     
 • منطقه درياي مازندران           
 • منطقه بلوچستان      
 • نواحي ايران و توران              
 • منافع حاصله از مراتع             
 • اثرات عوامل اقليمي در کميت و کيفيت نباتات مراتع              
 • موانع اصلاح و توسعه مرتع در ايران     
 • موانع اجتماعي فرهنگي          
 • کمبود دانش و آگاهي
 • موانع فيزيکي و بيولوژيک     
 • موانع اقتصادي       
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‏ هاي مجموعه‏ ي مديريت بيابان، مرتع و آبخيزداري              
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته ‏ي مديريت بيابان و مرتع و آبخيزداري        
 • تكنولوژي مرتع و آبخيزداري  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • علمي كاربردي امور اراضي  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته‏ ي مديريت بيابان و مرتع و آبخيزداري        
 • مهندسي منابع طبيعي- مرتع و آبخيزداري              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مهندسي منابع طبيعي- مديريت مناطق خشك و بيابان             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • مهندسي منابع طبيعي- مرتع و آبخيزداري              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه ‏ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • آبخيزداري              
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مرتع‌داري               
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • بيابان‌زدايي             
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت مناطق بياباني (آبياري / خاک‌شناسي / مرتع و آبخيزداري)      
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي منابع طبيعي همزيستي با بيابان (توليدات گياهي و دامي / توسعه و عمران مناطق بياباني / محيط‌زيست و منابع طبيعي)        
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه ‏ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • علوم مرتع               
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم و مهندسي آبخيزداري (آب و زمين)
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • بيابان‌زدايي             
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي مديريت بيابان، مرتع و آبخيزداري    
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي مديريت بيابان، مرتع و آبخيزداري            
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي مديريت بيابان، مرتع و آبخيزداري              
 • نشريه‏ هاي علمي داخلي           
 • مجله ‏هاي علمي نمايه‏شده در ISI              
 • علوم خاک (SOIL SCIENCE)
 • علم منابع آب (WATER RESOURCES)               
 • مديريت بيابان، مرتع و آبخيزداري (SOIL SCIENCE)          
 • انجمن‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي مديريت بيابان، مرتع و آبخيزداري              
 • انجمن آبخيزداري ايران          
 • انجمن مديريت کنترل مناطق بياباني ايران             
 • انجمن مرتع‌داري ايران           

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي مديريت بيابان، مرتع و آبخيزداري             
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط