تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 1-1-94979-600-978
 • تعداد صفحات : 336


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم تربيت بدني و علوم ورزشي           
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين وبستر   
 • عبارات (جملات) قيد شده در فرهنگ واژگان در ذيل واژه تربيت بدني و علوم ورزشي          
 • واژه‌هاي مترادف با تربيت بدني و علوم ورزشي     
 • بررسي ريشه‌ي زباني واژه تربيت بدني و علوم ورزشي         
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف تربيت بدني و علوم ورزشي از منظر مشاهير             
 • تعريف دقيق از تربيت بدني و علوم ورزشي           
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: فيزيولوژي ورزشي           
 • موضوع دوم: طب ورزشي     
 • موضوع سوم: بيومکانيک ورزشي         
 • موضوع چهارم: حرکت‌شناسي
 • موضوع پنجم: فلسفه ورزش و تربيت بدني             
 • موضوع ششم: تاريخ ورزش   
 • موضوع هفتم: روان‌شناسي ورزشي        
 • موضوع هشتم: يادگيري حرکتي             
 • موضوع نهم: رشد و تکامل حرکتي         
 • موضوع دهم: تربيت بدني تطبيقي          
 • موضوع يازدهم: روش‌هاي آموزشي ورزش            
 • موضوع دوازدهم: جامعه‌شناسي ورزشي
 • موضوع سيزدهم: مديريت ورزشي         
 • موضوع چهاردهم: حرکات اصلاحي      
 • مکاتب تربيت بدني و علوم ورزشي        
 • مکتب اول: ايده‌آليسم
 • مکتب دوم: رئاليسم 
 • مکتب سوم: پراگماتيسم           
 • مکتب چهارم: ناتوراليسم         
 • مکتب پنجم: اگزيستانسياليسم  
 • مکتب ششم: اسلام   
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه‏ هاي تربيت بدني و علوم ورزشي            
 • زمينه ‏هاي پيدايش    
 • سير ديدگاه ‏هاي برخي از مشاهير نسبت به تربيت بدني و علوم ورزشي  
 • ديدگاه اول: افلاطون (380 قبل ميلاد)     
 • ديدگاه دوم: ارسطو (350 سال قبل از ميلاد)            
 • ديدگاه سوم: کامينوس (1650 ميلادي)     
 • ديدگاه چهارم: روسو (1750 ميلادي)      
 • ديدگاه پنجم: شوپنهاور (1850 ميلادي)   
 • ديدگاه ششم: هربرت اسپنسر (1860 ميلادي)         
 • ديدگاه هفتم: ويليام جمز (1890 ميلادي)  
 • ديدگاه هشتم: دادلي وايت (1960 ميلادي)
 • صاحب‌نظران تربيت بدني و علوم ورزشي             
 • جان لاک (1704 – 1632)     
 • ژان ژاک روسو (1778 – 1712)           
 • هنري پستالزي (1827-1746)               
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ي علم تربيت بدني و علوم ورزشي        
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه ‏ي تربيت بدني و علوم ورزشي         
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته‏ ي تربيت بدني و علوم ورزشي    
 • تربيت معلم تربيت بدني و علوم ورزشي
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • تربيت بدني سپاه پاسداران انقلاب           
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • تربيت بدني (مديريت / مربيگري / معلمي تربيت بدني)       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • علوم ورزشي          
 • معرفي    
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته‏ ي تربيت بدني و علوم ورزشي    
 • تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • تربيت بدني و علوم ورزشي (بيومكانيك ورزشي / رفتار حركتي / فيزيولوژي ورزشي / مديريت ورزشي / ورزش همگاني)              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • مربيگري ورزشي  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • تربيت بدني و علوم ورزشي (ورزش معلولين)        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • مهندسي ورزش       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • علوم ورزشي          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • تربيت بدني و علوم ورزشي (مديريت و برنامه‌ريزي تربيت بدني)         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته               
 • تربيت بدني و علوم ورزشي (روان‌شناسي ورزشي)
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تربيت بدني و علوم ورزشي  (حركات اصلاحي و آسيب‌شناسي)            
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تربيت بدني و علوم ورزشي (بيومكانيك ورزشي)   
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تربيت بدني و علوم ورزشي (رفتار حرکتي)           
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تربيت بدني و علوم ورزشي (مديريت ورزشي)      
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تربيت بدني و علوم ورزشي (فيزيولوژي ورزشي) 
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تربيت بدني و علوم ورزشي (مديريت ورزش همگاني)          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تربيت بدني و علوم ورزشي (علم تمرين)
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه تحصيل (خارج از کشور)     
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • تربيت بدني و علوم ورزشي (رشد و تكامل و يادگيري حركتي)               
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تربيت بدني و علوم ورزشي (بيومكانيك ورزشي)   
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تربيت بدني و علوم ورزشي (مديريت ورزشي)      
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تربيت بدني و علوم ورزشي (رفتار حركتي)           
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تربيت بدني و علوم ورزشي (آسيب‌شناسي ورزشي و حركات اصلاحي)
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تربيت بدني و علوم ورزشي (برنامه‌ريزي و مديريت ورزشي)               
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تربيت بدني و علوم ورزشي (فيزيولوژي ورزشي) 
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي تربيت بدني و علوم ورزشي      
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي تربيت بدني و علوم ورزشي               
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي تربيت بدني و علوم ورزشي      
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي تربيت بدني و علوم ورزشي         
 • نشريه‏ هاي علمي داخلي           
 • مجله‏ هاي علمي نمايه ‏شده در ISI              
 • فيزيولوژي (PHYSIOLOGY)
 • علوم ورزشي (SPORT SCIENCES)    
 • روان‏شناسي، كاربردي (PSYCHOLOGY, APPLIED)         
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي تربيت بدني و علوم ورزشي         
 • انجمن تربيت بدني و علوم ورزشي ايران

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي تربيت بدني و علوم ورزشي        
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط