علوم جغرافیایی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 5-3-94979-600-978
 • تعداد صفحات : 482

قیمت نسخه چاپی: 765,000ریال

قیمت نسخه الکترونیک: 306,000ریال

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علوم جغرافيايي    
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • عبارات (جملات) قيدشده در فرهنگ واژگان ذيل واژه‌ي جغرافيا            
 • واژه ‏هاي مترادف ‏با علوم جغرافيايي        
 • بررسي ريشه‏ ي زباني واژه جغرافيا        
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف علوم جغرافيايي از منظر مشاهير
 • تعريف دقيق علوم جغرافيايي  
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: مطالعه ‏ي مكان  
 • موضوع دوم: نظم پديده‌ها        
 • مکاتب علوم جغرافيايي           
 • مکتب اول: پارادايم جبر محيطي             
 • مکتب دوم: پارادايم امکان‏گرايي             
 • مکتب سوم: پارادايم استثنا       
 • زمينه ‏هاي پيدايش و سير نظريه ‏هاي علوم جغرافيايي              
 • زمينه ‏هاي پيدايش    
 • سير نظريه‌ها          
 • نظريه‏ ي اول: نظريه‌ي جغرافيايي فرهنگي            
 • نظريه‏ ي دوم: نظريه ناحيه‏ گرايي            
 • نظريه‏ ي سوم: نظريه‏ ي رفتارگرايي        
 • صاحب‌نظران علوم جغرافيايي                
 • امانوئل کانت           
 • الکساندر فن همبلت 
 • السورث هانتينگتن  
 • محمدحسن گنجي     
 • ديويد هاروي           
 • يدا... فريد
 • حسين شکويي         
 • پيتر هاگت               
 • مصطفي مؤمني      
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علوم جغرافيايي
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران  
 • علم جغرافيا در ايران باستان و تمدن اسلامي           
 • جغرافيا در ايران باستان          
 • جغرافيا در تمدن اسلامي         
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه‏ ي علوم جغرافيايي            
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • معرفي منابع کنکور رشته‌ي علوم جغرافيايي          
 • جغرافيا (جغرافياي سياسي نظامي / جغرافياي ناحيه‏اي / كارتوگرافي)  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • جغرافياي طبيعي ژئومورفولوژي
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منـابع پيشنهادي دروس غيـرعمومي       
 • جغرافيا و برنامه‏ ريزي گردشگري          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • آب‌وهواشناسي        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • جغرافيا و برنامه‏ريزي روستايي             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • جغرافياي نظامي     
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي           
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • جغرافياي فرهنگي  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • جغرافياي سياسي (آمايش و مديريت سياسي فضا)   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • جغرافيا و برنامه ‏ريزي شهري
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • جغرافيا و برنامه ‏ريزي منطقه ‏اي             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • تربيت دبير جغرافيا
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • جغرافياي انساني با گرايش‌هاي (روستايي / شهري)               
 • معرفي    
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • جغرافياي طبيعي با گرايش‌هاي (اقليم‌شناسي / ژئومورفولوژي)             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه‌ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد               
 • امکان ادامه‌ي تحصيل (داخل کشور)      
 • امکان ادامه‌ي تحصيل (خارج از کشور) 
 • مقطع کارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • جغرافياي طبيعي (ژئومورفولوژي در برنامه‏ريزي محيطي)  
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • جغرافياي سياسي (فضاي شهري)           
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • طبيعت گردي (اكوتوريسم)     
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • برنامه ‏ريزي آمايش سرزمين   
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • جغرافياي پزشكي    
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مخاطرات محيطي با گرايش‌هاي (طبيعي / انساني)               
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • جغرافيا و برنامه‏ ريزي شهري 
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • جغرافيا و برنامه ‏ريزي روستايي             
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • جغرافياي نظامي     
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي با گرايش‌هاي (مطالعات شهري و روستايي / منابع آب و خاك)          
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • جغرافيا و برنامه‏ ريزي توريسم (گردشگري)          
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • جغرافياي طبيعي (اقليم‏شناسي در برنامه ‏ريزي محيطي)         
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • جغرافياي سياسي    
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‌ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امکان ادامه‌ي تحصيل (داخل کشور)      
 • امکان ادامه‌ي تحصيل (خارج از کشور)
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • جغرافياي طبيعي با گرايش‌هاي«ژئومورفولوژي / طبيعي (اقليم‌شناس»)               
 • معرفي    
 • منابع کنکور رشته‌ي جغرافياي طبيعي – گرايش ژئومورفولوژي           
 • منابع کنکور رشته‌ي جغرافياي طبيعي و انساني- طبيعي (اقليم‌شناسي)  
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • جغرافياي انساني (جغرافياي سياسي)      
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • جغرافياي انساني (جغرافيا و برنامه‏ ريزي شهري)  
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • جغرافياي انساني (جغرافيا و برنامه‏ ريزي روستايي)               
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره‏ هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي علوم جغرافيايي         
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي علوم جغرافيايي  
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي علوم جغرافيايي         
 • مؤسسه‌هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‌هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي علوم جغرافيايي            
 • نشريه‌هاي علمي داخلي           
 • مجله ‏هاي  علمي نمايه‏ شده در ISI             
 • مطالعات منطقه‏اي (AREA STUDIES)
 • مطالعات محيطي (ENVIRONMENTAL STUDIES)         
 • علوم رايانه ‏اي، سيستم‏هاي اطلاعاتي (COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS)    
 • مهندسي، زمين‏شناسي (ENGINEERING, GEOLOGICAL)              
 • جغرافياي فيزيكي (GEOGRAPHY, PHYSICAL)
 • علوم زمين، چند‏رشته ‏اي (GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY)             
 • آب شيرين شناسي (LIMNOLOGY)      
 • فسيل شناسي (PALEONTOLOGY)      
 • سنجش از دور (REMOTE SENSING)
 • جغرافيا (GEOGRAPHY)     
 • مطالعات شهري (URBAN STUDIES) 
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي علوم جغرافيايي            
 • انجمن اقليم‌شناسي ايران          
 • انجمن جغرافيايي ايران           
 • انجمن ژئوپليتيک ايران          
 • انجمن سنجش از دور ايران     
 • انجمن علوم و مهندسي منابع آب ايران    

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي علوم جغرافيايي           
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط