مهندسی برق

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 7-0-94280-600-978
 • تعداد صفحات : 593


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم مهندسي برق
 • تعريف لغوي          
 • فرهنگ واژگان معين             
 • فرهنگ واژگان دهخدا            
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان لاتين آکسفورد               
 • فرهنگ واژگان لاتين کمبريج
 • فرهنگ واژگان لاتين لانگمن 
 • عبارات (جملات) قيد شده در فرهنگ واژگان ذيل واژه برق
 • واژه ‏هاي مترادف ‏با برق        
 • بررسي ريشه ي زباني واژه ي برق      
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف مهندسي برق از منظر مشاهير  
 • تعريف دقيق از مهندسي برق
 • سؤالات اساسي       
 • موضوعات اصلي  
 • موضوع اول: الکتريسيته       
 • موضوع دوم: الکترومغناطيس
 • موضوع سوم: موج الکترومغناطيسي     
 • موضوع چهارم: موتور الکتريکي          
 • موضوع پنجم: بار الکتريکي  
 • موضوع ششم: ولتاژ
 • موضوع هفتم: جريان الکتريکي             
 • موضوع هشتم: جريان مستقيم
 • موضوع نهم: جريان متناوب  
 • موضوع دهم: مقاومت الکتريکي            
 • موضوع يازدهم: رسانايي       
 • موضوع دوازدهم: عايق         
 • زمينه ‏هاي پيدايش و سير نظريه ‏هاي مهندسي برق
 • زمينه ‏هاي پيدايش   
 • سير نظريه ها         
 • مدل اتمي تامسون   
 • مدل اتمي رادرفورد
 • نظريه جيمز کلارک ماکسول 
 • نظريه انيشتين        
 • دانشگاه مک کواري سيدني در استراليا  
 • صاحب نظران مهندسي برق  
 • ويليام گيلبرت          
 • بنجامين فرانکلين   
 • لوئيجي گالواني       
 • الساندرو ولتا           
 • اندره ماري آمپر     
 • هانس کريستين اورستد           
 • جرج سيمون اهم     
 • مايکل فارادي         
 • الکساندر گراهام بل
 • توماس اديسون        
 • نيکولا تسلا             
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه ‏ي علم مهندسي برق            
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان            
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران            
 • دانشگاه تأسيس کننده در جهان
 • دانشگاه تأسيس‏ کننده در ايران 
 • منابع و مآخذ           

فصل دوم: رشته ها و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‏هاي مجموعه ‏ي مهندسي برق              
 • مقطع کارداني ناپيوسته          
 • منابع کنکور رشته مهندسي برق            
 • کاردان فني برق (قدرت)        
 • معرفي    
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي        
 • کاردان فني برق (الکترونيک)               
 • معرفي    
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي        
 • کاردان فني برق (مخابرات)   
 • معرفي    
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي        
 • فني برق (کاردان فني الکترونيک صدا و سيما)    
 • معرفي    
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي        
 • معلم فني برق (قدرت)            
 • معرفي    
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي        
 • علمي کاربردي مخابرات        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي        
 • مقطع كارشناسي پيوسته         
 • منابع کنکور رشته‏ ي مهندسي برق        
 • مهندسي برق با گرايش هاي «الکترونيک / قدرت کنترل / مخابرات / مهندسي پزشکي – بيوالکتريک»          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي        
 • کاربردي مخابرات (انتقال / سوئيچ)      
 • معرفي    
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي        
 • مهندسي اپتيک و ليزر (اپتوالکترونيک/ اپتيک/ ليزر)          
 • معرفي    
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي        
 • مخابرات و الکترونيک دريايي (تجاري)
 • معرفي    
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي        
 • مهندسي رباتيک     
 • معرفي    
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي        
 • مهندسي علمي-کاربردي برق (شبکه هاي انتقال و توزيع)   
 • معرفي    
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي        
 • دبير فني برق (قدرت)            
 • معرفي    
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي        
 • مهندسي برق (سيستم هاي ديجيتال)       
 • معرفي    
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي        
 • دبير فني برق (الکترونيک)   
 • معرفي    
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي        
 • مهندسي برق (مهندسي الکترونيک)      
 • معرفي    
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي        
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • برق – الکترونيک 
 • معرفي    
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي        
 • الکترونيک کاربردي              
 • معرفي    
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي        
 • علمي - کاربردي الکترونيک 
 • معرفي    
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي        
 • مهندسي تکنولوژي برق (قدرت)           
 • معرفي    
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي        
 • دبير فني الکترونيک              
 • معرفي    
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي        
 • برق- قدرت            
 • معرفي    
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي        
 • تربيت دبير فني- قدرت          
 • معرفي    
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي        
 • ادامه ي تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد              
 • امکان ادامه ي تحصيل (داخل کشور)   
 • امکان ادامه ي تحصيل (خارج از کشور)              
 • مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته              
 • مهندسي قدرت        
 • معرفي    
 • منابع کنکور           
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس           
 • مهندسي برق- مخابرات نوري با گرايشهاي «ادوات نوري/ پردازش نوري/ سيستمها و شبکه هاي نوري»         
 • معرفي    
 • منابع کنکور           
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي برق – قدرت با گرايشهاي «تکنولوژي فشار قوي / سيستمهاي قدرت / ماشينهاي الکتريکي»              
 • معرفي    
 • منابع کنکور           
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي برق – مخابرات با گرايشهاي «سيستم/ ميدان»       
 • معرفي    
 • منابع کنکور           
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس           
 • مهندسي کنترل       
 • معرفي    
 • منابع کنکور           
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس           
 • الکترونيک             
 • معرفي    
 • منابع کنکور           
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس           
 • الکترونيک (مهندسي برق – قدرت)      
 • معرفي    
 • منابع کنکور           
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس           
 • مهندسي برق - مخابرات مجموعه ICT به صورت مجازي   
 • معرفي    
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • نانو فناوري (نانوالکترونيک) 
 • معرفي    
 • منابع کنکور           
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • راه آهن برقي          
 • معرفي    
 • منابع کنکور           
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • راديو الکترونيک    
 • معرفي    
 • منابع کنکور           
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس           
 • مهندسي برق – قدرت (سيستم هاي قدرت و انرژي)            
 • معرفي    
 • منابع کنکور           
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس           
 • مهندسي برق – قدرت (ماشين هاي الکتريکي و درايو)        
 • معرفي    
 • منابع کنکور           
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي برق – کنترل (اجزاي دقيق / کنترل و علائم)         
 • معرفي    
 • منابع کنکور           
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي برق – مخابرات (ميدان و امواج)            
 • معرفي    
 • منابع کنکور           
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه ي تحصيل در مقطع دکتري          
 • امکان ادامه ي تحصيل (داخل کشور)   
 • امکان ادامه تحصيل (خارج از کشور)   
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • مهندسي فناوري نانو (نانو الکترونيک) 
 • معرفي    
 • منابع کنکور           
 • فهرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس           
 • مهندسي برق          
 • معرفي    
 • منابع کنکور رشته ي کنترل  
 • منابع کنکور رشته ي مهندسي برق-گرايش افزاره و نيمه هادي             
 • منابع کنکور رشته ي مهندسي برق- الکترونيک- گرايش الکترونيک  
 • منابع کنکور رشته ي مهندسي برق- الکترونيک- گرايش آنالوگ         
 • منابع کنکور رشته ي مهندسي برق- الکترونيک- گرايش ديجيتال       
 • منابع کنکور رشته ي مهندسي برق- الکترونيک- گرايش طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ و ديجيتال
 • منابع کنکور رشته ي مهندسي برق- الکترونيک- گرايش طراحي مدارهاي مجتمع نوري  
 • منابع کنکور رشته ي مهندسي برق- الکترونيک- گرايش مدار و سيستم              
 • منابع کنکور رشته ي مهندسي برق- قدرت- گرايش سيستم و الکترونيک قدرت  
 • منابع کنکور رشته ي مهندسي برق- قدرت- گرايش قدرت   
 • منابع کنکور رشته ي مهندسي برق- قدرت- گرايش ماشين و درايور   
 • منابع کنکور رشته ي مهندسي برق- مخابرات- گرايش سيستم             
 • منابع کنکور رشته ي مهندسي برق-مخابرات - گرايش مخابرات         
 • منابع کنکور رشته ي مهندسي برق-مخابرات - گرايش ميدان              
 • فهرست دروس رشته ي مهندسي برق   
 • منابع پيشنهادي دروس مهندسي برق      

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه ي مهندسي برق         
 • نرم افزارهاي مرتبط با مجموعه ي  مهندسي برق 365
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه ي مهندسي برق          
 • مؤسسه هاي پژوهشي کشور  
 • مؤسسه هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان      
 • نشريه‏هاي علمي مرتبط با مجموعه ي مهندسي برق            
 • نشريه هاي علمي داخلي        
 • مجله‏ هاي علمي نمايه شده در 
 • مهندسي، چندرشته ‏اي (ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY)
 • خودکارسازي و سيستم هاي کنترل (AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS)          
 • مهندسي، برق و الکترونيک (ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC)         
 • علم نانو و نانوفناوري (NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY)            
 • فيزيک نور (OPTICS)          
 • فيزيک، کاربردي (PHYSICS, APPLIED)           
 • فيزيک، ماده چگال (PHYSICS, CONDENSED MATTER)              
 • فيزيک، ذرات و ميدان‏ها (PHYSICS, PARTICLES & FIELDS)        
 • طيف‏سنجي (SPECTROSCOPY)         
 • علوم کامپيوتر، هوش مصنوعي (COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE)         
 • علوم کامپيوتر، فرمان‏ شناسي (CYBERNETICS)   
 • ابزار دقيق و کاربرد ابزار دقيق (INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION)            
 • رباتيک (ROBOTICS)          
 • ارتباطات از راه دور (TELECOMMUNICATIONS)        
 • دانش و فناوري حمل ونقل (TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY)        
 • انجمن ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه ي مهندسي برق            
 • انجمن رمز ايران    
 • انجمن اپتيک و فوتونيک ايران              
 • انجمن برق آبي ايران             
 • انجمن فرماندهي و کنترل ارتباطات رايانه و اطلاعات ايران
 • انجمن ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران        
 • انجمن مهندسي برق و الکترونيک ايران
 • انجمن مهندسي بهره وري صنعت برق ايران        
 • انجمن سيستم هاي هوشمند ايران           
 • انجمن کامپيوتر ايران             
 • انجمن مکاترونيک ايران        
 • انجمن مهندسي پزشکي ايران
 • انجمن مهندسي کنترل و ابزار دقيق ايران             
 • انجمن فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران            

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه ي مهندسي برق            
 • سازمان‏ها و بنگاه‏ هاي شغلي   
 • معرفي مؤسسه      

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط