مهندسی هوافضا

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 2-05-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 324


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم مهندسي هوافضا            
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لانگمن           
 • فرهنگ واژگان کمبريج          
 • کتاب صنعت هوافضاي جهان: همکاري و رقابت   
 • عبارات ( جملات قيدشده در فرهنگ واژگان ذيل واژه فضا )    
 • واژه‌هاي مترادف ‌با مهندسي هوافضا      
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف مهندسي هوافضا از منظر مشاهير               
 • تعريف دقيق از علم مهندسي هوافضا      
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه‏ هاي مهندسي هوافضا             
 • صاحب‌نظران مهندسي هوافضا              
 • تسيولکوفسکي        
 • رابرت گودارد         
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علم مهندسي هوافضا         
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران  
 • ضميمه: متن سند جامع توسعه هوافضاي کشور      
 • مقدمه      
 • تعاريف اختصاصي
 • چشم‌انداز 
 • ارزش‌هاي بنيادين   
 • سياست‌هاي کلان    
 • اهداف و راهبردهاي کلان       
 • حوزه فضايي
 • حوزه هوايي و هوانوردي        
 • حوزه دفاعي هوافضا               
 • سازوکار اجرايي نمودن و نظارت بر اجراي سند     
 • حوزه فضايي           
 • حوزه هوايي و هوانوردي        
 • حوزه دفاعي هوافضا               
 • پايش شاخص‌هاي بخش هوافضا              
 • منابع و مآخذ            
 • فصل دوم: رشته و گرايش ها
 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه‏ ي مهندسي هوافضا          
 • مقطع کارداني ناپيوسته
 • منابع کنکور رشته ‏ي مهندسي هوافضا    
 • مراقبت پرواز         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • تعمير و نگهداري هواپيما        
 • معرفي    
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • هواپيما    
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • الکترونيک هواپيمايي             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مخابرات هواپيما     
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع کارشناسي پيوسته          
 • منابع کنکور رشته‏ ي مهندسي هوافضا    
 • مهندسي تعمير و نگهداري هواپيما          
 • معرفي
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مهندسي کنترل عمليات موشک               
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • کنترل هوايي (مراقبت پرواز)
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • کارشناس فني هوانوردي ( خلباني )         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مهندسي نگهداري هليکوپتر    
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • فني هوانوردي (خلباني هواپيماي نظامي / ناوبري / هليکوپتر / هواپيمايي غيرنظامي)       
 • معرفي
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • خلباني هليکوپتر     
 • معرفي    
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مهندسي ترافيک هوايي           
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • کارشناس هوافضا    
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • صنايع هوايي (آيروديناميک / جلوبرنده‌ها / سازه)
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • کنترل هوايي(عمليات پدافند) 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • کارشناس تکنولوژي هوانوردي (مراقبت پرواز)     
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • فرماندهي وکنترل هوايي (اطلاعات و عمليات / عمليات موشک هوايي / کنترل شکاري)    
 • معرفي    
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مهندسي طراحي و ساخت موتور هواپيما 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع کارشناسي ناپيوسته       
 • الکترونيک هواپيمايي (سيستم‌هاي الکترونيکي زميني / سيستم‌هاي الکترونيکي و الکتريکي داخل هواپيما)       
 • معرفي
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مراقبت پرواز         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • تعمير و نگهداري هواپيما        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مخابرات هواپيما     
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه‏ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امکان ادامه‏ي تحصيل (داخل کشور)      
 • امکان ادامه‏ي تحصيل (خارج از کشور) 
 • مقطع کارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • مهندسي هوافضا (مهندسي فضايي)        
 • معرفي    
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي هوافضا (آيروديناميک / طراحي سازه‌هاي هوافضايي / جلوبرندگي / ديناميک پرواز  و کنترل)             
 • معرفي
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي هوافضا (سوانح هوايي / صلاحيت پروازي)            
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي هوافضا - جلوبرندگي (موتور موشک)     
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امکان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)      
 • امکان ادامه‌ي تحصيل (خارج از کشور) 
 • مقطع دکتري (PhD)              
 • مهندسي هوافضا (آيروديناميک / جلوبرندگي (پيشرانش) / ديناميک پرواز و کنترل / سازه‌هاي هوايي)
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي
 • مقدمه      
 • دوره ‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي مهندسي هوافضا
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي هوافضا
 • مؤسسه‌هاي پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي هوافضا    
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي هوافضا          
 • نشريه ‏هاي علمي داخلي           
 • مجله ‏هاي علمي نمايه ‏شده در ISI              
 • مهندسي هوافضا (ENGINEERING, AEROSPACE)         
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي هوافضا          
 • انجمن حمل و نقل هوايي ايران
 • انجمن هوافضاي ايران            
 • فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم
 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي هوافضا         
 • سازمان‏ها و بنگاه‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط