انتشارات هدایت فرهیختگان جوان | ناشر تخصصی در زمینه هدایت شغلی تحصیلی

انتخاب رشته آسان
مشاوره تحصیلی دانش آموزان
دانشنامه ها
ویژه انتخاب رشته دانشگاهی
ویژه مشاوران
  • حقوق
  • مهندسی برق
  • مهندسی پزشکی
  • پژوهش هنر
  • شیمی
  • پزشکی
  • علوم تربیتی
  • ادیان و عرفان
  • زمانت و کوک کن
حقوق پیشنهاد شگفت انگیز
125000 109000 ریال
گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان شابک : 6-23-7857-600-978 مشاهده محصول
مهندسی برق پیشنهاد شگفت انگیز
210000 183000 ریال
گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان شابک : 5-20-7857-600-978 مشاهده محصول
مهندسی پزشکی پیشنهاد شگفت انگیز
330000 288000 ریال
گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان شابک : 9-06-7857-600-978 مشاهده محصول
پژوهش هنر پیشنهاد شگفت انگیز
315000 260000 ریال
گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان شابک : 3-40-7857-600-978 مشاهده محصول
شیمی پیشنهاد شگفت انگیز
625000 544000 ریال
گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان شابک : 3-11-7857-600-978 مشاهده محصول
پزشکی پیشنهاد شگفت انگیز
1294000 1120000 ریال
گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان شابک : 3-79-7857-600-978 مشاهده محصول
علوم تربیتی پیشنهاد شگفت انگیز
495000 431000 ریال
گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان شابک : 2-5-94280-600-978 مشاهده محصول
ادیان و عرفان پیشنهاد شگفت انگیز
355000 310000 ریال
گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان شابک : 4-43-7857-600-978 مشاهده محصول
زمانت و کوک کن پیشنهاد شگفت انگیز
135000 125000 ریال
گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان شابک : 4-92-7857-600-978 مشاهده محصول