علوم اجتماعی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 0-8-94979-600-978
 • تعداد صفحات : 514


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علوم اجتماعي      
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين كمبريج 
 • فرهنگ واژگان لاتين لانگمن  
 • عبارات(جملات )قيد شده در فرهنگ واژگان ذيل واژه علوم اجتماعي     
 • بررسي ريشه زباني واژه جامعه              
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف علوم اجتماعي از منظر مشاهير  
 • تعريف دقيق علوم اجتماعي     
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: پديده اجتماعي   
 • موضوع دوم: قدرت و اقتدار    
 • موضوع سوم: نابرابري اجتماعي            
 • موضوع چهارم: گروه اجتماعي               
 • موضوع پنجم: کج‏روي اجتماعي             
 • موضوع ششم: تغيير اجتماعي 
 • موضوع هفتم: تحرک اجتماعي               
 • موضوع هشتم: تکامل اجتماعي              
 • موضوع نهم: فرهنگ              
 • مکاتب علوم اجتماعي             
 • مكتب اول: پوزيتويسم             
 • مكتب دوم: مارکسيسم              
 • مكتب سوم: ساختارگرايي        
 • مکتب چهارم: پسا ساختارگرايي              
 • زمينه ‏هاي پيدايش و سير نظريه‏ هاي علوم اجتماعي
 • زمينه ‏هاي پيدايش    
 • سير نظريه ‏ها          
 • نظريه اول: کارکردگرايي       
 • نظريه دوم: نوکارکردگرايي    
 • نظريه سوم: مارکسيسم            
 • نظريه چهارم: نومارکسيسم     
 • نظريه پنجم: ساختارگرايي      
 • نظريه ششم: ‏پسا ساختارگرايي
 • صاحب‌نظران علوم اجتماعي  
 • آگوست کنت            
 • کارل مارکس           
 • جرج هربرت ميد    
 • اميل دورکيم            
 • ماکس وبر
 • تالکوت پارسونز     
 • پُل ميشل فوکو         
 • يورگن هابرماس      
 • آنتوني گيدنز           
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علوم اجتماعي   
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران  
 • جامعه‌شناسي اسلامي              
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‏ هاي مجموعه ‏ي علوم اجتماعي              
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته‏ ي علوم اجتماعي         
 • تربيت‌معلم مطالعات اجتماعي 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • معرفي منابع كنكور رشته ‏ي علوم اجتماعي             
 • مطالعات خانواده     
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • علوم اجتماعي (ارتباطات اجتماعي / برنامه‌ريزي اجتماعي / پژوهشگري علوم اجتماعي / تعاون و رفاه اجتماعي / خدمات اجتماعي / دبيري علوم اجتماعي)            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • علوم اجتماعي (مردم‌شناسي)  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • روزنامه‌نگاري       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • روابط عمومي         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • علوم اجتماعي (توسعه محلي) 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • تربيت‌معلم مطالعات اجتماعي 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • امور فرهنگي          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه ‏ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • ارتباطات اجتماعي (تحقيق در ارتباطات اجتماعي / روزنامه‌نگاري)     
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مطالعات زنان (تاريخ زنان)    
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مطالعات جوانان      
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم اجتماعي (جامعه‌شناسي)
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم ارتباطات اجتماعي         
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • برنامه‌ريزي گردشگري (توريسم)          
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مطالعات فرهنگي و رسانه      
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مطالعات زنان (حقوق زن در اسلام)       
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم اجتماعي (مطالعات فرهنگي)         
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مطالعات زنان (زن و خانواده) 
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • برنامه‌ريزي توسعه منطقه اي  
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • برنامه‌ريزي و سياست‏گذاري منطقه‌اي   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت خدمات اجتماعي        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • پژوهش علوم اجتماعي            
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم اجتماعي(مردم‌شناسي)   
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • برنامه‌ريزي رفاه اجتماعي      
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • جامعه‌شناسي انقلاب اسلامي   
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • جامعه‌شناسي ورزشي             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • دانش اجتماعي مسلمين            
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ارتباطات فرهنگي  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • جامعه‌شناسي فرهنگ              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم اجتماعي - توسعه روستايي(توسعه اجتماعي / مديريت توسعه)     
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه تحصيل (خارج از کشور)     
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • جامعه‌شناسي (اقتصادي و توسعه / سياسي / فرهنگي / گروه‏هاي اجتماعي / مسائل اجتماعي ايران)    
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • جمعيت‌شناسي         
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم ارتباطات        
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فرهنگ و ارتباطات
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • سياست‌گذاري فرهنگي           
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مطالعات زنان (حقوق زن در اسلام)       
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي علوم اجتماعي    
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي علوم اجتماعي           
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي علوم اجتماعي              
 • نشريه ‏هاي علمي داخلي           
 • مجله‏ هاي علمي نمايه ‏شده در ISI              
 • ارتباطات (COMMUNICATION)     
 • پيشينه علوم اجتماعي (HISTORY OF SOCIAL SCIENCES)              
 • مطالعات منطقه‌اي (AREA STUDIES)
 • مطالعات فرهنگي (CULTURAL STUDIES)        
 • مردم‌شناسي (DEMOGRAPHY)          
 • مطالعات نژادي (ETHNIC STUDIES)
 • مطالعات خانواده (FAMILY STUDIES)                
 • پيري‌شناسي (GERONTOLOGY)        
 • مهمان‌پذيري، تفريح، ورزش و گردشگري (HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM)    
 • توان‌بخشي – نمايه علوم اجتماعي (REHABILITATION)     
 • مباحث اجتماعي (SOCIAL ISSUES)    
 • علوم اجتماعي، زيست‌پزشكي (SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL)             
 • علوم اجتماعي، بين رشته‌اي (SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY)  
 • علوم اجتماعي، روش‌هاي رياضي (SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS)         
 • مددكاري اجتماعي (SOCIAL WORK)
 • جامعه‌شناسي (SOCIOLOGY)              
 • مطالعات زنان (WOMEN'S STUDIES)              
 • توان‌بخشي – نمايه علوم (REHABILITATION)   
 • انسان‏شناسي (ANTHROPOLOGY)     
 • روان‌شناسي اجتماعي (PSYCHOLOGY, SOCIAL)             
 • سوء مصرف مواد (SUBSTANCE ABUSE)        
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي علوم اجتماعي              
 • انجمن ايراني مطالعات زنان   
 • انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات           
 • انجمن جمعيت‌شناسي ايران     
 • انجمن مطالعات خانواده در ايران            
 • انجمن توسعه روستايي ايران  
 • انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي علوم اجتماعي             
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط