فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 3-08-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 484


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم فقه و مباني حقوق اسلامي              
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ حقوقي مجد
 • فرهنگ لغات عربي
 • فرهنگ لاتين کمبريج             
 • فرهنگ لاتين لانگمن              
 • فرهنگ لاتين آکسفورد            
 • عبارات (جملات) قيد شده در فرهنگ واژگان ذيل واژه فقه     
 • واژه‌هاي مترادف با فقه           
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف فقه و مباني حقوق اسلامي از منظر صاحب‌نظران      
 • تعريف دقيق از علم فقه و مباني حقوق اسلامي        
 • سؤالات اساسي در فقه و مباني حقوق اسلامي          
 • موضوعات اصلي   
 • مکاتب علم فقه و مباني حقوق اسلامي     
 • مكتب اول: محدثان  
 • مكتب دوم: متکلمان (عصر آغاز اجتهاد)
 • مكتب سوم: اخباريان               
 • مكتب چهارم: اصوليان            
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه‏هاي فقه و مباني حقوق اسلامي               
 • زمينه‏ هاي پيدايش    
 • سير نظريه ‏ها          
 • نظريه اول: تفسير   
 • نظريه دوم: اجتهاد   
 • نظريه سوم: اخباري‌گري        
 • نظريه چهارم: تجديد حيات «روش اجتهاد»            
 • صاحب‌نظران فقه و مباني حقوق اسلامي                
 • محمد بن يعقوب بن اسحاق کليني رازي  
 • ابو عبد‌ا...، محمّد بن محمّد بن نعمان حارثى عكبرى بغدادى، ملقب به شيخ مفيد     
 • مولى محمد محسن فيض كاشانى              
 • آقا محمدباقر اصفهاني مشهوربه وحيد بهبهاني و ملقب‌به استاد کل           
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ي علم فقه و مباني حقوق اسلامي           
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس کننده در جهان 
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‏ هاي مجموعه‏ي فقه و مباني حقوق اسلامي            
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور مجموعه‏ ي فقه و مباني حقوق اسلامي  
 • فقه و معارف اسلامي              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • فقه اسلامي              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • الهيات و معارف اسلامي - فقه حنفي       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • الهيات و معارف اسلامي - فقه شافعي      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • الهيات و معارف اسلامي - فقه و حقوق اسلامي       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • علوم اسلامي - حقوق              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • معارف اسلامي - فقه و اصول 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • الهيات و معارف اسلامي ويژه مدرسه عالي شهيد مطهري - فقه و حقوق اسلامي    
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • فقه و حقوق مذاهب اسلامي (فقه و حقوق امام / فقه و حقوق حنبلي / فقه و حقوق حنفي / فقه و حقوق زيدي / فقه و حقوق شافعي / فقه و حقوق مالكي)    
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • فقه و حقوق اسلامي 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • فقه و مذاهب اسلامي               
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع کارشناسي‌ارشد پيوسته  
 • منابع كنكور مجموعه‏ ي فقه و مباني حقوق اسلامي  
 • الهيات و معارف اسلامي و ارشاد - فقه و مباني حقوق اسلامي 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • معارف اسلامي - حقوق          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه ‏ي تحصيل در مقطع کارشناسي‏ ارشد (داخل کشور)         
 • مقطع کارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • الهيات و معارف اسلامي - فقه شافعي      
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فقه و معارف اسلامي - فقه و اصول        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فقه خانواده (خاص مركز جهاني علوم اسلامي)      
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فقه قضايي              
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فقه عبادي (ويژه مركز جهاني علوم انساني)            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فقه مقارن
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي             
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فقه و حقوق اسلامي 
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فقه و حقوق خصوصي            
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فقه و حقوق جزا      
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فقه مقارن و حقوق عمومي اسلامي          
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فقه مقارن و حقوق جزاي اسلامي            
 • معرفي
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • معارف اسلامي و حقوق - حقوق خانواده 
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فقه مقارن و حقوق خصوصي اسلامي     
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم اسلامي - حقوق بين‌الملل
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم اسلامي - حقوق خصوصي             
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم اسلامي - علوم جزائي و جرم‌شناسي
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • اصول و فقه اسلامي
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فقه و معارف اسلامي - فلسفه / کلام        
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع دکتري (داخل کشور)      
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • فقه اسلامي              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فقه و مباني حقوق انديشه‌ي امام خميني (ره)           
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي             
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم اسلامي (حقوق / حقوق کيفري و جرم‌شناسي)
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • الهيات و معارف اسلامي و ارشاد - فقه و اصول      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فقه شافعي
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فقه و حقوق خصوصي            
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فقه و حقوق جزا      
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي فقه و مباني حقوق اسلامي  
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي فقه و مباني حقوق اسلامي         
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي فقه و مباني حقوق اسلامي            
 • نشريه‏ هاي علمي داخلي           
 • مجله ‏هاي علمي نمايه شده در ISI             
 • حقوق (LAW)        
 • اقتصاد (ECONOMICS)      
 • اخلاق (ETHICS)   
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي فقه و مباني حقوق اسلامي            
 • انجمن ايراني جرم‌شناسي        
 • انجمن ايراني حقوق جزا         
 • انجمن حقوق خصوصي ايران 
 • انجمن علمي حقوق مالكيت فكري ايران  
 • انجمن اسلام و توسعه اقتصادي ايران      
 • انجمن علمي اقتصاد اسلامي ايران          

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي فقه و مباني حقوق اسلامي           
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط