شیمی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 3-11-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 632


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم شيمي             
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين کمبريج
 • فرهنگ واژگان لاتين لانگمن  
 • عبارات (جملات) قيدشده در فرهنگ واژگان در ذيل واژه شيمي             
 • واژه‌هاي مترادف‌ با شيمي       
 • بررسي ريشه‌ي زباني واژه شيمي           
 • تعريف تخصصي
 • تعريف شيمي از منظر مشاهير
 • تعريف دقيق از علم شيمي       
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • مکاتب شيمي          
 • مكتب اول: شيمي تجربي و علمي            
 • مکتب دوم: پيدايش شيمي جديد
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه‏ هاي شيمي              
 • زمينه‏ هاي پيدايش
 • سير نظريه ‏ها          
 • نظريه اول: نظريه عنصرها   
 • نظريه دوم: نظريه ساختاري
 • نظريه سوم: نظريه فلوژيستون
 • نظريه چهارم: نظريه شيميايي
 • صاحب‌نظران شيمي
 • جابر بن حيان
 • ابوبكر محمد بن زكرياي رازي
 • ابوريحان بيروني    
 • رابرت بويل            
 • آنتوان لاووازيه       
 • فردريش وهلر         
 • لويي پاستور            
 • ديمتري مندليف       
 • دكتر حسين آقابزرگ               
 • نظام‌الدين دانشور    
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علم شيمي
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس‌کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس‏ کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه‏ ي شيمي           
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته ‏ي شيمي      
 • شيمي آزمايشگاهي  
 • معرفي
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي
 • معلم فني صنايع شيميايي         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • شيمي-شيمي مواد پرانرژي     
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته‏ي شيمي      
 • شيمي- دبيري شيمي، محض و کاربردي 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • شيمي – فناوري اطلاعات       
 • معرفي    
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • شيمي- آفت‌کش‌ها    
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • شيمي- محيط زيست
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • شيمي- دارويي        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع کارشناسي‏ارشد
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • شيمي-(شيمي آلي/ شيمي تجزيه/ شيمي فيزيک/ شيمي کاربردي/ شيمي معدني) 
 • معرفي    
 • منابع كنكور گرايش شيمي آلي 
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • شيمي- آموزش شيمي              
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فيتوشيمي
 • معرفي
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • شيمي- نانوشيمي     
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • شيمي- شيمي دريا   
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • شيمي- پليمر           
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • شيمي- شيمي و فناوري اسانس
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • شيمي با رويکرد مواد پرانرژي-(شيمي آلي/ شيمي تجزيه)    
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • پيشرانه‏ها-(پيشرانه ‏هاي مايع / پيشرانه ‏هاي جامد) 
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • ادامه ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه تحصيل (خارج از کشور)     
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • شيمي      
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • نانوشيمي- (سوپر مولکول/ نانوشيمي نظري/نانوفناوري پليمر/ نانومواد معدني)
 • معرفي
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فيتوشيمي
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره ‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي شيمي        
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي شيمي
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي شيمي        
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي شيمي           
 • نشريه‏ هاي علمي داخلي           
 • مجله‏ هاي علمي نمايه ‏شده در ISI              
 • بيوشيمي و زيست‏شناسي مولکولي (BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY)     
 • علوم کامپيوتر، کاربردهاي بين‏رشته‏اي (COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS)           
 • دانش و فناوري تغذيه(FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY)            
 • علوم نانو و فناوري نانو (NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY)          
 • آموزش و پرورش، رشته‏هاي علمي (EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES)         
 • داروشناسي و داروسازي (PHARMACOLOGY & PHARMACY)    
 • شيمي، تجزيه  (CHEMISTRY, ANALYTICAL)  
 • شيمي، کاربردي (CHEMISTRY, APPLIED)      
 • شيمي، معدني و هسته‏اي (CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR)          
 • شيمي، دارويي (CHEMISTRY, MEDICINAL)   
 • شيمي، چند رشته‏اي (CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY)         
 • شيمي، آلي (CHEMISTRY, ORGANIC)             
 • شيمي، فيزيکي (CHEMISTRY, PHYSICAL)      
 • علوم رايانه ‏اي، سيستم‏هاي اطلاعاتي (COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS)    
 • بلورشناسي (CRYSTALLOGRAPHY)  
 • الکتروشيمي (ELECTROCHEMISTRY)              
 • علوم زمين، چند‏رشته ‏اي (GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY)             
 • علوم پليمري (POLYMER SCIENCE) 
 • علوم چند‏رشته ‏اي (MULTIDISCIPLINARY SCIENCES)  
 • انجمن ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي شيمي           
 • انجمن نانوفناوري ايران          
 • انجمن علمي بيوشيمي پزشکي ايران       
 • انجمن علمي داروسازان ايران 
 • انجمن علمي داروسازي باليني ايران       
 • انجمن علمي سامانه‌هاي نوين دارورساني ايران      
 • انجمن علمي عناصر کمياب ‌ايران           
 • انجمن علمي فيزيولوژي و فارماکولوژي ايران        
 • انجمن علمي فارماکوگنوزي ايران           
 • انجمن بيوشيمي فيزيک ايران 
 • انجمن شيمي ايران  
 • انجمن کاتاليست ايران             
 • انجمن الکتروشيمي ايران        
 • انجمن مواد پر انرژي ايران    

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي شيمي          
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط