مدیریت

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 8-3-94280-600-978
 • تعداد صفحات : 851


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم مديريت          
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان لاتين آکسفورد، لانگمن و دايره‌المعارف انکارتا             
 • واژه‏ هاي مترادف ‏با مديريت    
 • بررسي ريشه‏ي زباني واژه مديريت        
 • عبارات (جملات) قيد شده در فرهنگ واژگان ذيل واژه مديريت              
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف علم مديريت از منظر مشاهير      
 • تعريف دقيق از علم مديريت    
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: سازمان             
 • موضوع دوم: برنامه‌ريزي      
 • موضوع سوم: سازمان‌دهي      
 • موضوع چهارم: هماهنگي      
 • موضوع پنجم: كنترل              
 • موضوع ششم: تصميم‌گيري    
 • موضوع هفتم: رهبري (هدايت)              
 • موضوع هشتم: انگيزش          
 • موضوع نهم: كارايي               
 • موضوع دهم: اثربخشي           
 • مکاتب مديريت       
 • مكتب اول: کلاسيک (رهيافت سنتي) 1920 - 1880              
 • مكتب دوم: نئوکلاسيک (روابط انساني) 1950 - 1920          
 • مكتب سوم: مکتب کمي به مديريت (علم مديريت) 1960 - 1950           
 • مکتب چهارم: مکتب سيستمي و اقتضايي (رهيافت جديد مديريت)1960 تاکنون     
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه‏ هاي مديريت          
 • زمينه‏ هاي پيدايش    
 • سير نظريه‌ها          
 • نظريه‏ ي اول: نظريه‏ ي مديريت علمي    
 • نظريه دوم: نظريه ‏ي فراگرد مديريت يا مديريت اداري (اصول‌گرايان)  
 • نظريه ‏ي سوم: نظريه‏ ي بوروکراسي       
 • نظريه‏ ي چهارم: نظريه‏ ي روابط انساني (مطالعات هاثورن)   
 • نظريه‏ ي پنجم: نظريه‏ ي سيستمي            
 • نظريه ‏ي ششم: نظريه ‏ي شخصيت و سازمان           
 • نظريه‏ ي هفتم: نظريه‏ ي نيازهاي انساني 
 • نظريه‏ ي هشتم: نظريه‏ ي X و Y               
 • نظريه‏ ي نهم: نظريه ي يادگيري سازماني (سازمان‌هاي يادگيرنده)          
 • نظريه‏ ي دهم: نظريه ‏ي آشوب 
 • نظريه‏ ي يازدهم: نظريه‏ ي اقتضايي        
 • صاحب‌نظران مديريت            
 • هنري فايول            
 • فردريک وينسلو تيلور             
 • هنري فورد             
 • ماري پارکر فولت   
 • داگلاس مک‌گريگور               
 • پيتر فرديناند دراكر 
 • فردريک هرزبرگ  
 • کريس آرگريس       
 • گيرت هافستيد         
 • كنت بلانچارد          
 • مايكل پورتر            
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه ‏ي علم مديريت       
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس کننده در جهان 
 • دانشگاه تأسيس کننده در ايران 
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه‏ي مديريت        
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته ‏ي مديريت  
 • مديريت صنعت جهانگردي (مديريت جهانگردي / مديريت هتل‌داري)  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مهماندار هوايي       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • امور دولتي (امور دولتي / مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي)  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مديريت صنعتي كاربردي       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مديريت بازرگاني   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • امور بيمه
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مديريت امور دفتري (منشي‌گري)          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مديريت دولتي         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • امور گمركي           
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • علمي كاربردي خدمات مسافرتي و جهانگردي        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • معرفي منابع كنكور رشته‏ ي مديريت       
 • مديريت و بازرگاني دريايي (بندر و كشتيراني / گمركي / مناطق ويژه) 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مديريت بيمه / مديريت بيمه اكو             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مديريت امور بانكي 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • امور گمركي           
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مديريت خاص         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مديريت مالي           
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مديريت امور گمركي              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مديريت بازاريابي   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مديريت فرهنگي هنري          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مديريت و كميسر دريايي         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مديريت گمركي      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مديريت صنعتي      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مديريت جهانگردي 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مديريت هتل‌داري   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مديريت بازرگاني   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مديريت دولتي         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • مديريت بازرگاني   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مديريت بيمه (بيمه‌هاي اموال / بيمه‌هاي اشخاص) 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مديريت جهانگردي 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مديريت صنعتي      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مديريت دولتي         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد  
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امکان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور) 
 • مقطع کارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • مديريت اماكن متبركه مذهبي  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • مديريت پليس قضايي              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • مديريت ثبت اسناد و املاك      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت بازرگاني (گرايش‏هاي: بازاريابي / بازاريابي بين‏المللي (بازرگاني بين‏الملل) / بازرگاني داخلي / بيمه / مديريت تحول / مديريت مالي)      
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت امور شهري               
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت فناوري اطلاعات (گرايش‌هاي: سيستم‌هاي اطلاعات پيشرفته / کسب وکار الكترونيكي / مديريت دانش / مديريت منابع اطلاعاتي)               
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت جهانگردي (گرايش‌هاي: بازاريابي جهانگردي / برنامه‌ريزي توسعه جهانگردي)    
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • برنامه‌ريزي مديريت و آموزش محيط‌زيست (گرايش‌هاي: آموزش / برنامه‌ريزي / مديريت)
 • معرفي
 • منابع
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت دولتـي (گرايش‌هاي: تحـول / تشكيلات و روش‏ها / مديريت سيستم‏هاي اطلاعاتي / مديريت مالي دولتي / مديريت نيروي انساني (مديريت منابع انساني))         
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهـرست دروس       
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • MBA مديريت بازرگاني و بازاريابي بين‌المللي (گرايش‌هاي: بازاريابي / بازرگاني بين‌المللي / مالي)   
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت نظارت و بازرسي      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت دادگستري  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت اصلاح و کيفرهاي قضايي (مديريت جزا و کنترل‌هاي قضايي) 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت منابع انساني درصنايع نفت و گاز و پتروشيمي          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت خطرپذيري لرزه‌اي   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت صنعتي (تحقيق در عمليات / توليد / مالي)
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت تكنولوژي (گرايش‌هاي: استراتژي‏هاي توسعه صنعتي / انتقال تكنولوژي / سياست‌هاي تحقيق و توسعه / نوآوري تکنولوژي)
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت مالي           
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت رسانه        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت MBA (گرايش‌هاي: استراتژي / اقتصاد مديريت / سيستم‏هاي اطلاعاتي مديريت / كارآفريني / مديريت بـازاريابي / مديريت تكنولوژي / مديريت توسعه و منابع انساني / مديريت ديناميک سيستم‌ها / مديريت عمليات / مديريت مالي)         
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت اجرايي (گرايش‌هاي: مديريت استراتژيك / مديريت بازاريابي و صادرات / مديريت توليد و عمليات)
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت فناوري و اطلاعات پزشكي        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • مديريت حمل‌ونقل دريايي بين‌قاره‌اي       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • امور فرهنگي (برنامه‌ريزي امور فرهنگي / مديريت امور فرهنگي)     
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مقطع کارشناسي‌ارشد پيوسته  
 • منابع كنكور رشته‏ ي مديريت  
 • مديريت دولتي و سياست‌گذاري عمومي  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • ادامه‌ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امکان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)      
 • امکان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور) 
 • مقطع دكتري حرفه‌اي             
 • دكتري حرفه ‏اي مديريت (تصميم‌گيري و سياست‌گذاري)        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • مديريت (بازاريابي بين‌الملل / تحقيق در عمليات توليد و عمليات / سياست‌گذاري بخش عمومي / سيستم‌ها / مالي / مديريت رفتاري / منابع انساني)   
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت فناوري اطلاعات (کسب وکار هوشمند / مديريت خدمات و توسعه فناوري اطلاعات)               
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت قـراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز (بازارها و ماليه نفت و گاز / حقوق و قراردادهاي نفت و گاز)
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • بازرگـاني (سياست‌گذاري بازرگاني / بازاريابي / رفتارسازماني و مديريت منابع انساني)     
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منـابع پيشنهادي دروس           
 • مديريت دولتي (گرايش‌هاي: تصميم‌گيري و خط‏مشي‏گذاري عمـومي / رفتار سازماني / مديريت تطبيقي و توسعه / مديريت منابع انساني)               
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت تكنـولوژي (گرايش‌هاي: مديريت انتقال تکنـولـوژي / مديريت تحقيق و توسعه / مديريت نوآوري)          
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • سياست‌گذاري علم و فناوري    
 • معرفي    
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت محيط‌زيست (مديريت محيط‌زيست)          
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت رسانه ‏اي    
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • مديريت و برنامه‌ريزي فرهنـگي (گرايش‌هاي: مديريت مراكز فرهنگي و اطلاع‌رساني / تصميم‌گيري و خط مشي‌گذاري مديريت امور فرهنگي / مديريت فرهنگ سازمان)      
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • مديريت استراتژيك نظامي      
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • مديريت راهبردي دانش          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي مديريت     
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي مديريت              
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي مديريت     
 • مؤسسات پژوهشي کشور        
 • مؤسسات پژوهشي منتخب کشورهاي جهان            
 • نشريه ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي مديريت        
 • نشريات علمي داخلي               
 • مجله ‏هاي علمي نمايه شده در ISI             
 • کسب و کار (BUSINESS)     
 • کسب و کار، مالي (BUSINESS, FINANCE)       
 • پيشينه علوم اجتماعي (HISTORY OF SOCIAL SCIENCES)              
 • ارتباطات (COMMUNICATION)     
 • علـوم کامپيوتر، کاربردهاي بين‏رشته‏اي (COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS)          
 • مهندسي، صنايع (ENGINEERING, INDUSTRIAL)         
 • پژوهش عمليـاتي و علوم مديريت (OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE)
 • مطالعات فرهنگي (CULTURAL STUDIES)        
 • سياست‏گذاري و خدمات بهداشتي (HEALTH POLICY & SERVICES) 
 • روابط صنعتي و نيروي کار (INDUSTRIAL RELATION & LABOR)              
 • مديريت (MANAGEMENT)               
 • برنامه‏ ريزي و توسعه (PLANNING & DEVELOPMENT)               
 • مديريت دولتي (PUBLIC ADMINISTRATION)
 • حمل‌ونقل (TRANSPORTATION)      
 • علوم رفتاري (BEHAVIORAL SCIENCES)        
 • اقتصاد (ECONOMICS)      
 • آموزش و مطـالعات تـربيتي (EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH)              
 • روان‏شناسي، کاربردي (PSYCHOLOGY, APPLIED)         
 • مطالعات شهري (URBAN STUDIES) 
 • مطالعات محيطي (ENVIRONMENTAL STUDIES)         
 • مهمان ‏نوازي، اوقـات فراغت، ورزش و گردشگري (HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM)       
 • انجمن‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي مديريت        
 • انجمن ترويج علم ايران           
 • انجمن ارزيابي محيط‌زيست ايران           
 • انجمن محيط‌زيست ايران        
 • جمعيت توسعه علمي ايران     
 • انجمن فرماندهي و کنترل ارتباطات رايانه و اطلاعات ايران  
 • انجمن علوم ايمني ايران          
 • انجمن كارآفريني و نوآوري ايران           
 • انجمن كيفيت ايران 
 • انجمن مديريت پروژه ايران    
 • انجمن مهندسي ارزش ايران    
 • انجمن ارگونومي و مهندسي‌ عوامل انساني ايران    
 • انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي 
 • انجمن بازاريابي ايران            
 • انجمن بازرگاني ايران             
 • انجمن علوم مديريت ايران      
 • انجمن مديريت اجرايي ايران  
 • انجمن مديريت ايران               
 • انجمن مديريت تكنولوژي ايران              
 • انجمن فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران              
 • انجمن مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن
 • انجمن آموزش عالي ايران       
 • انجمن لجستيك ايران               
 • انجمن انسان شناسي ايران       
 • انجمن ايراني تحقيق در عمليات              

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي مديريت       
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط