علوم تربیتی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 2-5-94280-600-978
 • تعداد صفحات : 457
محصول ویژه

قیمت نسخه چاپی: 742,500ریال

قیمت نسخه الکترونیک: 297,000ریال

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علوم تربيتي         
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان لاتين لانگمن  
 • عبارات(جملات) قيدشده در فرهنگ واژگان ذيل واژه تربيت  
 • واژه ‏هاي مترادف ‏با علوم تربيتي             
 • بررسي ريشه زباني واژه تربيت             
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف مجموعه علوم تربيتي از منظر مشاهير       
 • تعريف دقيق علمي از مجموعه علوم تربيتي           
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: تعليم و تربيت    
 • موضوع دوم: پداگوژي            
 • موضوع سوم: آندراگوژي       
 • موضوع چهارم: يادگيري مادام‌العمر       
 • موضوع پنجم: آموزش سازماني              
 • موضوع ششم: تربيت اجتماعي               
 • موضوع هفتم: تفکر انتقادي    
 • موضوع هشتم: تربيت معلم و مدير          
 • موضوع نهم: تسهيل يادگيري دانش‌آموزان و بهبود فرآيند تدريس            
 • موضوع دهم: سلامت جسماني و رواني  
 • مکاتب علوم تربيتي
 • مكتب اول: ايدئاليسم                
 • مكتب دوم: رئاليسم  
 • مكتب سوم: طبيعت‌گرايي       
 • مکتب چهارم: فلسفه تربيتي اسلام           
 • مکتب پنجم: عمل‌گرايي          
 • مکتب ششم: پرنياليسم (پايدارگرايي)      
 • مکتب هفتم: بازسازي‌گرايي    
 • مکتب هشتم: اگزيستانسياليسم
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه ‏هاي علوم تربيتي    
 • زمينه ‏هاي پيدايش    
 • سير نظريه‎ها          
 • نظريه‌ي اول: نظريه‌ي ارسطو               
 • نظريه‌ي دوم: نظريه‌ي افلاطون              
 • نظريه سوم: نظريه ابن‌سينا     
 • نظريه‌ي چهارم: نظريه‌ي غزالي            
 • نظريه‌ي پنجم: نظريه‌ي مونتني              
 • نظريه‌ي ششم: نظريه‌ي جان لاك            
 • نظريه‌ي هفتم: نظريه‌ي روسو
 • نظريه‌ي هشتم: نظريه‌ي رابرت اون       
 • نظريه‌ي نهم: نظريه‌ي فروبل
 • نظريه‌ي دهم: نظريه‌ي ويليام جيمز         
 • نظريه‌ي يازدهم: نظريه‌ي جان ديويي     
 • نظريه‌ي دوازدهم: نظريه‌ي كيلپاتريك     
 • نظريه‌ي سيزدهم: نظريه‌ي ثرندايك        
 • نظريه‌ي چهاردهم: نظريه‌ي مارتين بابير               
 • نظريه‌ي پانزدهم: نظريه‌ي اسكينر          
 • صاحب‌نظران علوم تربيتي     
 • يوهان آموس کومنيوس            
 • جان لاک
 • ژان ژاک روسو       
 • فريدريش هربارت   
 • پستالوتزي               
 • فردريک فروبل       
 • کارل مارکس           
 • جان ديويي              
 • عيسي صديق          
 • محمدباقر هوشيار    
 • علي‌محمد کاردان    
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علوم تربيتي      
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس کننده در جهان
 • دانشگاه تأسيس کننده در ايران
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه ‏ي علوم تربيتي                 
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع کنکور رشته علوم تربيتي              
 • تربيت معلم كودكان استثنايي نابينا و نيمه‌بينا           
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • تربيت معلم كودكان استثنايي ناشنوا و نيمه شنوا      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • تربيت معلم كودكان استثنايي عقب‌مانده ذهني          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • امور تربيتي            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • تربيت مربي مراکز پيش‌دبستاني             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • تربيت معلم آموزش و پرورش ابتدايي     
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • آموزش حرفه و فن  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • متصدي امور آموزشي            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • تربيت معلم آموزش علوم تجربي             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع کنکور رشته علوم تربيتي              
 • علوم تربيتي (مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي)      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • امور تربيتي و مشاوره (امور تربيتي / مشاوره)      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • علوم تربيتي (آموزش و پرورش كودكان عقب‌مانده ذهني)       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • علوم تربيتي (آموزش و پرورش دبستاني / آموزش و پرورش پيش‏دبستاني)            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • علوم تربيتي (تكنولوژي آموزشي)          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • آموزش و پرورش ابتدايي        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • آموزش حرفه و فن  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • تربيت
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • آموزش علوم تجربي                
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه‌ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد               
 • امکان ادامه‌ ي تحصيل (داخل کشور)      
 • امکان ادامه‌ ي تحصيل (خارج از کشور)
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته
 • مديريت آموزشي     
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم تربيتي (برنامه‌ريزي آموزشي / برنامه‌ريزي درسي)    
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعليم و تربيت اسلامي)       
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم تربيتي (آموزش بزرگسالان)          
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تحقيقات آموزشي    
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تكنولوژي آموزشي  
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم تربيتي (آموزش و پرورش ابتدايي / آموزش و پرورش پيش‌دبستاني / آموزش و پرورش تطبيقي)  
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • آموزش و بهسازي منابع انساني               
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‌ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امکان ادامه‌ي تحصيل (داخل کشور)      
 • امکان ادامه‌ي تحصيل (خارج از کشور) 
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • مديريت آموزشي     
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فلسفه تعليم و تربيت
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • آموزش عالي با گرايش‌هاي «اقتصاد و مديريت مالي آموزش عالي / برنامه‌ريزي توسعه آموزش عالي / برنامه‌ريزي درسي در آموزش عالي / فناوري اطلاع‌رساني در آموزش عالي / مديريت آموزش عالي»          
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تكنولوژي آموزشي  
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي علوم تربيتي       
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي علوم تربيتي              
 • مؤسسه‎هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي علوم تربيتي
 • نشريه‏ هاي علمي داخلي           
 • مجله ‏هاي علمي نمايه ‏شده در ISI              
 • روان‏شناسي، مرتبط با رشد (PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL)               
 • روان‏شناسي، تربيتي (PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL)               
 • روان‏شناسي، تجربي (PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL)              
 • روان‏شناسي، مرتبط با رياضيات (PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL)         
 • روان‏شناسي، چندرشته‏اي (PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY)            
 • روان‏شناسي، روان‏سنجي (PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS)  
 • روان‏شناسي (PSYCHOLOGY)             
 • پيشينه علوم اجتماعي (HISTORY OF SOCIAL ScienceS)               
 • روان‏شناسي، کاربردي (PSYCHOLOGY, APPLIED)         
 • انسان‏شناسي (ANTHROPOLOGY)     
 • آموزش و تحقيقات آموزشي (EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH)               
 • آموزش، مرتبط با افراد استثنايي (EDUCATION, SPECIAL)              
 • مهمان‏نوازي، اوقات فراغت، ورزش و گردشگري (HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM)        
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي علوم تربيتي
 • انجمن ترويج علم ايران           
 • انجمن آموزش عالي ايران       
 • انجمن ايراني تعليم و تربيت    
 • انجمن پژوهش‏هاي آموزشي ايران          
 • انجمن جامعه‌شناسي آموزش و پرورش ايران          
 • انجمن علمي اولياء و مربيان ايران          
 • انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران            
 • انجمن مطالعات برنامه‌ريزي درسي ايران              
 • جمعيت توسعه علمي ايران     
 • انجمن انسان‌شناسي ايران        
 • انجمن ايراني روان‌شناسي       
 • انجمن روان‌شناسي ايران        
 • انجمن كودكان استثنايي ايران  
 • انجمن مشاوره ايران

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي علوم تربيتي                
 • سازمان‏ها و بنگاه‏ هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط