راهنمای کاربردی مشاوره شغلی و تحصیلی (ویژه مشاوران)

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 2-92-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 488

قیمت نسخه چاپی: 442,500ریال

قیمت نسخه الکترونیک: 177,000ریال

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

 • مقدمه
 • تعریف کار، شغل و حرفه در راهنمایی شغلی
 • تعریف مشاوره
 • تعاریف مشاوره از دیدگاه تعدادی از متخصصان مشاوره
 • تفاوت راهنمایی با مشاوره
 • تعریف هدایت تحصیلی
 • تعریف هدایت شغلی
 • تعریف هدایت شغلی و تحصیلی
 • تعریف هدایت شغلی و تحصیلی از دیدگاه مؤسسه فرهیختگان جوان
 • اهمیت و ضرورت هدایت شغلی و تحصیلی
 • برخی از نتایج هدایت نادرست نیروی انسانی
 • اهمیت راهنمایی شغلی و تحصیلی از دیدگاه اسلام
 • هدف از مشاوره و راهنمایی شغلی در اسلام
 • اهمیت کار در اسلام
 • استعداد، علاقه و کار در اسلام
 • جمع بندی

فصل دوم: مشاوره شغلی و تحصیلی در ایران و جهان

 • وضعیت راهنمایی و مشاوره شغلی در آمریکا
 • وضعیت راهنمایی و مشاوره شغلی در انگلستان
 • وضعیت راهنمایی و مشاوره شغلی در ایرلند شمالی
 • وضعیت راهنمایی و مشاوره شغلی در سنگاپور
 • وضعیت راهنمایی و مشاوره شغلی در کره جنوبی
 • وضعیت راهنمایی و مشاوره شغلی در اسکاتلند
 • وضعیت راهنمایی و مشاوره شغلی در ولز
 • وضعیت مشاوره شغلی و تحصیلی در ایران
 • برنامه راهنمایی و هدایت تحصیلی قبل از انقلاب اسلامی
 • برنامه راهنمایی و هدایت تحصیلی بعد از انقلاب اسلامی
 • نقد شیوه نامه هدایت شغلی و تحصیلی آموزش و پرورش ایران

فصل سوم: نظریه های مشاوره شغلی و تحصیلی

 • نظریه های هدایت شغلی و تحصیلی
 • نظریه های ابتدایی انتخاب شغل
 • نظریه فرانك پارسونز
 • مفاهیم اصلی در نظریه فرانك پارسونز
 • کاربرد نظریه خصیصه - عامل
 • نظریه سوپر
 • مفاهیم اصلی در نظریه سوپر
 • کاربرد نظریه سوپر
 • نظریه های رشدی در انتخاب شغل
 • نظریه گاتفردسون
 • مفاهیم اصلی در نظریه گاتفردسون
 • کاربرد نظریه گاتفردسون
 • نظریه یادگیری اجتماعی
 • نظریه میشل و کرومبولتز
 • مفاهیم اصلی در نظریه میشل و کرومبولتز
 • کاربرد نظریه میشل و کرومبولتز
 • نظریه سازگاری شغلی
 • نظریه دیویس و لافکویست
 • مفاهیم اصلی در نظریه دیویس و لافکویست
 • کاربرد نظریه دیویس و لافکویست
 • نظریه های تصمیمگیری شغلی
 • نظریه جلات
 • مفاهیم اصلی نظریه جلات
 • کاربرد نظریه های تصمیم گیری شغلی
 • نظریه دینك لیج
 • کاربرد نظریه دینك لیج
 • نظریه های شخصیتی
 • نظریه مایرز- بریگز
 • مفاهیم اصلی نظریه مایرز- بریگز
 • تأثیر ابعاد درونگرایی و برونگرایی در نظریه مایرز - بریگز
 • کاربرد نظریه مایرز- بریگز
 • نظریه شغلی - شخصیتی هالند
 • مفاهیم اصلی نظریه هالند
 • آزمون رغبت سنج شغلی- تحصیلی هالند
 • مزیت های نظریه هالند در مشاوره شغلی

فصل چهارم: سامان های هدایت شغلی و تحصیلی

 • تعریف سامانه های هدایت شغلی
 • نقش سامانه های هدایت شغلی
 • هدف سامانه های هدایت شغلی و تحصیلی
 • سامانه های مهم هدایت شغلی و تحصیلی
 • شبکه اطلاعات شغلی
 • سامانه دیسکاور
 • سامانه کرییر زون
 • سامانه راهنمایی و اطلاعات متعامل
 • سامانه شبکه اطلاعات شغلی آمریکا
 • سامانه اطلاعات شغلی، آموزشی، استخدامی مینهسوتا
 • سامانه هدایت شغلی و تحصیلی هشت

فصل پنجم: سامانه هشت

 • مبنای نظری سامانه هشت
 • مزیت نظریه هالند نسبت به سایر نظریات شغلی و تحصیلی
 • مدل هدایت شغلی و تحصیلی (هشت)
 • شناخت خود
 • تعریف علایق
 • اهمیت علایق در انتخاب شغل
 • مؤلفه های آزمون علایق شغلی هشت
 • اهمیت توانایی ها در انتخاب شغل
 • مؤلفه های آزمون توانایی هشت
 • تعریف ارزش کاری
 • ارزش کاری از دیدگاه سوپر
 • ارزش کاری از دیدگاه لافکویست
 • ارزش کاری از دیدگاه هالند
 • ارزشکاری از دیدگاه شوارتز
 • اهمیت ارزش های کاری در انتخاب شغل
 • رابطه ارزش کاری با علایق
 • عوامل مؤثر بر ارزشکاری 
 • مؤلفه های آزمون ارزشکاری هشت
 • تعریف بی تصمیمی شغلی
 • عوامل مرتبط با مشکلات تصمیم گیری شغلی
 • پیامدهای تصمیم گیری شغلی مناسب
 • پیامدهای تصمیم گیری شغلی نادرست
 • اهمیت تصمیم گیری در انتخاب شغل
 • شناخت شغل
 • کتاب مشاغل من
 • شناخت رشته های تحصیلی
 • دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی
 • مجموعه آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم
 • اهداف سامانه هشت

فصل ششم: آزمونهای سامانه هشت

 • آزمون های سامانه هشت
 • آزمون علایق شغلی
 • آزمون توانایی
 • آزمون ارزشهای کاری
 • آزمون مشکلات تصمیم گیری
 • طراحی آزمون های سامانه هشت
 • آزمون های هنجاریابی شده سامانه هشت
 • روایی و پایایی آزمون های هشت
 • روایی آزمون رغبت هشت (نسخه متوسطه اول)
 • پایایی آزمون رغبت هشت (نسخه متوسطه اول)
 • روایی آزمون توانایی هشت (نسخه متوسطه اول)
 • پایایی آزمون توانایی هشت (نسخه متوسطه اول).
 • وایی همگرا و واگرای آزمون توانایی (نسخه متوسطه اول)
 • روایی آزمون رغبت هشت (نسخه متوسطه دوم)
 • روایی همگرا آزمون رغبت شغلی هشت با آزمون هالند (نسخه متوسطه دوم).
 • یایی آزمون رغبت شغلی هشت با آزمون هالند (نسخه متوسطه دوم)
 • روایی آزمون رغبت شغلی هشت با سامانه دیسکاور (نسخه متوسطه دوم)
 • پایایی آزمون رغبت شغلی هشت با سامانه دیسکاور (نسخه متوسطه دوم)
 • پایایی آزمون ارزش های کاری (نسخه متوسطه دوم)
 • پایایی آزمون مشکلات تصمیم گیری شغلی آزمون هشت (نسخه متوسطه دوم)
 • روایی و پایایی آزمون های سامانه هشت (نسخه دانشگاه)
 • روایی آزمون علایق شغلی (نسخه دانشگاه)
 • پایایی آزمون رغبت شغلی (نسخه دانشگاه)
 • روایی آزمون توانایی های شغلی هشت با سامانه دیسکاور (نسخه دانشگاه)
 • پایایی آزمون توانایی شغلی (نسخه دانشگاه)
 • پایایی آزمون ارزش های کاری (نسخه دانشگاه)
 • پایایی بازآزمون آزمون مشکلات تصمیم گیری آزمون هشت (نسخه دانشگاه)

فصل هفتم: اصول و فنون مشاوره

 • اصول اساسی راهنمایی و مشاوره
 • اصول راهنمایی از دیدگاه اسلام
 • هدف های مشاوره و راهنمایی در اسلام
 • وظایف و دستورالعمل مشاوران از دیدگاه اسلام
 • تفاوت مشاوره با راهنمایی و رواندرمانی
 • ویژگیهای یك مشاور کارآمد
 • اصول اخلاقی مشاور
 • مهارت های مشاوره
 • مهارت های ارتباطی
 • مهارت های تشخیصی
 • مهارت های انگیزشی
 • مهارت های مدیریت
 • فرآیند اجرای مشاوره
 • شروع خوب
 • شرح حال نویسی
 • انواع شرح حال نویسی
 • فنون مشاوره
 • رهبری جلسه مشاوره
 • سازماندهی
 • تکرارکردن
 • روشن سازی
 • مرور کردن
 • تشویق در مشاوره
 • هم خوانی بیان کلامی و غیر کلامی
 • مقاومت مراجع در مشاوره
 • ارجاع مراجع
 • دلایل ارجاع
 • نکاتی اساسی درباره جلسه هدایت و مشاوره شغلی و تحصیلی
 • اثر ویژگی های فردی در هدایت شغلی و تحصیلی
 • توجه به جنسیت در مشاوره شغلی و تحصیلی
 • موقعیت خانوادگی مراجع
 • امکانات لازم رشته تحصیلی یا شغل
 • شرایط تحصیل در رشته یا کارکردن در آن محیط شغلی
 • ایجاد یك دورنمای فرضی از رشته تحصیلی یا شغل با توجه به واقعیات جامعه
 • معرفی منابع اطلاعاتی به مراجع درباره رشته تحصیلی یا شغل پیشنهادی
 • توجه به وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه

فصل هشتم: اصول و فرآیندهای اجرای آزمون

 • استانداردهای اجرای آزمون
 • عناصر مهم در استانداردکردن اجرای آزمون
 • عوامل مؤثر بر استانداردسازی آزمون
 • نیازهای روحی و روانی
 • نیازهای جسمانی
 • فرآیند اجرای آزمون
 • پیش از اجرای آزمون
 • حین اجرای آزمون
 • فرآیند یك روزه اجرای آزمون هشت
 • بخش اول: اجرای آزمون هشت
 • -1معارفه
 • -2آزمون علایق شغلی
 • نمونه اجرای آزمون علایق شغلی
 • -3آزمون ارزش کاری
 • نمونه اجرای آزمون ارزش کاری
 • -4پذیرایی
 • بخش دوم: اجرای آزمون هشت
 • 1 آزمون توانایی های شغلی
 • نمونه اجرای آزمون توانایی های شغلی
 • 2 آزمون تصمیم گیری شغلی
 • نمونه اجرای آزمون تصمیم گیری شغلی
 • بخش سوم: اجرای آزمون هشت
 • 1 ارائه لیستی از گزینه های خدمات پیشتیبانی از مراجعان
 • 2 تهیه گزارش به تفکیك هر مراجعه کننده
 • خروجی های سامانه هدایت تحصیلی و شغلی
 • 3 جمع بندی و بایگانی سوابق هر مراجع
 • بخش چهارم: جلسه مشاوره شغلی و تفسیر آزمون های هشت
 • نکات لازم در اجرای آزمون هشت
 • توصیه های لازم به مراجعان
 • توصیه های لازم درباره پاسخ برگ

فصل نهم: فرآیند تفسیر آزمونهای هشت

 • نمودار علایق شغلی
 • نمودار تواناییهای شغلی
 • نمودار ارزش های شغلی
 • جدول مشاغل پیشنهادی
 • جدول مشاغل نامتناسب
 • جدول رشته های دانشگاهی مرتبط با مشاغل
 • تفسیر پروفایل مشکلات تصمیم گیری
 • معرفی پروفایل مشکلات تصمیم گیری شغلی
 • مراحل تفسیر نیم رخ مشکلات تصمیم گیری شغلی
 • بررسی ملاک اعتبار پاسخگویی فرد به آزمون
 • وضعیت تصمیم گیری فرد برای انتخاب شغل
 • وضعیت انتخاب قطعی
 • وضعیت در حال جستوجو برای انتخاب شغل
 • وضعیت نداشتن آمادگی برای انتخاب شغل
 • وضعیت دسترسی فرد به اطلاعات لازم جهت تصمیم گیری شغلی
 • وضعیت حمایت اجتماعی-روانی فرد در تصمیم گیری شغلی
 • نمودار راداری
 • تفسیر پروفایل علایق
 • مراحل تفسیر نمودار علایق
 • 1 بررسی اعتبار پاسخ های افراد به آزمون علایق شغلی
 • 2 بررسی میزان تمایز علایق شغلی افراد
 • علایق شغلی تمایزیافته
 • علایق شغلی تمایزنیافته
 • علایق شغلی تمایزنیافته (وضعیت بالا برای تمامی علایق)
 • علایق شغلی تمایزنیافته (وضعیت پایین برای تمامی امتیازات علایق)
 • تفسیر پروفایل توانایی
 • مراحل تفسیر نمودار توانایی
 • بررسی اعتبار پاسخ های افراد به آزمون توانایی
 • استخراج اولویت های توانایی
 • بررسی وضعیت های خاص پروفایل توانایی مراجعان
 • پروفایلهای تمایزنیافته (وضعیت نمرات پایینتر از میانگین جامعه)
 • پروفایل تمایزنیافته (وضعیت نمرات بالاتر از میانگین جامعه)
 • پروفایل توانایی های تمایزنیافته (با وضعیت نمرات بالاتر از میانگین جامعه)
 • نحوۀ استفاده از نمرات توانایی در مشاورۀ شغلی
 • بررسی وضعیت تطابق نداشتن توانایی فرد با توانایی های لازم مشاغل
 • تفسیر پروفایل ارزش کاری
 • پروفایل ارزش کاری
 • مراحل تفسیر پروفایل ارزش کاری
 • بررسی اعتبار پاسخ های افراد به آزمون ارزش کاری
 • استخراج اولویت های ارزشکاری
 • بررسی وضعیت های خاص پروفایل ارزش کاری مراجعان
 • پروفایل های تمایزنیافته (وضعیت نمرات پایینتر از میانگین جامعه)
 • پروفایل تمایزنیافته (وضعیت نمرات بالاتر از میانگین جامعه)
 • نحوه استفاده از نمرات ارزش کاری در مشاوره شغلی
 • بررسی وضعیت تطابق نداشتن ارزشهای کاری فرد با ارزش های مشاغل

فصل دهم: وظایف و مسئولیت های مشاور هشت

 • استاندارد ارزیابی مشاوران
 • سؤالات نظرسنجی از مراجعان
 • جدول امتیازات مدیران نمایندگی به مشاوران
 • ارزیابی فایل صوتی جلسه مشاوره
 • رتبه بندی مشاوران
 • پنل مشاوران سامانه هشت
 • فرهیختگان
 • بارگزاری فایل صوتی
 • دریافت نتایج رتبه بندی
 • اطلاعیه ها
 • آموزش
 • هم اندیشی
 • فصل یازدهم: پرسش های متداول
 • منابع بیشتر برای مطالعه
 • منابع و مآخذ
 • پیوست ها
 • نمونه راهنامه هشت

این کتاب در راستای بستر سازی جهت استفاده مشاوران از ابزارها و سامانه های هدایت شغلی و تحصیلی نگاشته شده است. مطالب کتاب به گونه ایی است که ضمن پرداختن به مبانی نظری در زمینه هدایت شغلی و تحصیلی، سعی دارد رهنمودهای کاربردی در این حیطه ارائه نماید. راهنمای عملی هدایت شغلی و تحصیلی می تواند برای دانشجویان، مشاوران و دانش آموختگان رشته مشاوره مفید باشد. مخاطب با مطالعه این کتاب نسبت به فرایند استاندارد هدایت شغلی و تحصیلی آگاهی یافته و بدین ترتیب می تواند مشاوره مطلوبی را ارائه دهد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط