مهندسی عمران

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 1-2-94280-600-978
 • تعداد صفحات : 457


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم مهندسي عمران              
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان لاتين آکسفورد
 • عبارات )جملات( قيد شده در فرهنگ واژگان ذيل واژه‌ي مهندسي عمران              
 • واژه‏ هاي مترادف ‏با مهندسي عمران        
 • بررسي ريشه ‏ي زباني واژه‏ ي مهندسي عمران        
 • تعريف تخصصي   
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: تجزيه و تحليل  
 • موضوع دوم: طراحي             
 • موضوع سوم: دانش مصالح    
 • موضوع چهارم: دانش اقتصاد 
 • موضوع پنجم: مديريت           
 • موضوع ششم: حمل‌ونقل         
 • موضوع هفتم: حفاظت از محيط‌زيست    
 • زمينه‏ هاي پيدايش مهندسي عمران          
 • عامل اول: زلزله     
 • عامل دوم: آلودگي هوا             
 • عامل سوم: آلودگي آب             
 • صاحب‌نظران مهندسي عمران                
 • جان اسميتن             
 • کريستين مور          
 • استيون تيموشنکو    
 • احمد حامي              
 • مهدي قاليبافيان        
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علم مهندسي عمران           
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس‌کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس‌کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه‏ ي مهندسي عمران            
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع کنکور رشته‌ي مهندسي عمران      
 • کاردان فني عمران (کارتوگرافي)           
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • کاردان فني عمران (پل‏سازي و ابنيه فني)               
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • کاردان فني عمران (کارهاي عمومي ساختمان)       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • فني عمران - خط و ابنيه راه‌آهن فولاد     
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • کاردان نقشه‌برداري (ژئودزي)               
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • کاردان فني زيرسازي راه        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • کاردان فني عمران (ساختمان‏هاي بتني)  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • کاردان فني عمران (فتوگرامتري)           
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • کاردان فني عمران (خط و ابنيه (راه‌آهن))              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • کاردان فني روسازي راه         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • کاردان فني عمران (عمران روستايي)    
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • معرفي منابع کنکور رشته‌ي مهندسي عمران          
 • مهندسي عمران(آب / خاک / راه / سازه)
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • مهندسي عمران (نقشه‌برداري)               
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • آباداني و توسعه روستاها         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • مهندسي مديريت پروژه           
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • مهندسي عمران (عمران)        
 • معرفي رشته           
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • مهندسي علمي-کاربردي عمران (ساختمان‏ هاي آبی)
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • مهندسي علمي-کاربردي عمران (شبکه‏ های آب و فاضلاب)   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • مهندسي علمي-کاربردي عمران (بهره ‌برداری از سد و شبکه)              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • مهندسي آب و خاک 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • مهندسي آب-عمران
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • مهندسي عمران روستايي        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • عمران-عمران        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • عمران – ساختمان  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • مهندسي اجرايي عمران          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • تربيت دبير فني- نقشه‌برداري 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • تربيت معلم فني- نقشه‌کشي صنعتي        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • ادامه‌ ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ ارشد
 • امکان ادامه‌ي تحصيل (داخل کشور)      
 • امکان ادامه‌ي تحصيل (خارج از کشور) 
 • مقطع کارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • مهندسي عمران (مهندسي زلزله)            
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي عمران (مهندسي و مديريت ساخت)          
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي سازه ‏هاي دريايي (آبي)              
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي عمران (ژئودزي)     
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • راه و ترابري           
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي عمران - مهندسي رودخانه        
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي عمران - نقشه‌برداري –فتوگرامتري         
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي سازه          
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • سازه‏ هاي هيدروليکي              
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي آب             
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مکانيک خاک و پي 
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • برنامه ‏ريزي حمل‌ و نقل            
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي عمران - سنجش ازدور              
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي عمران - سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)       
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‌ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امکان ادامه‌ي تحصيل (داخل کشور)      
 • امکان ادامه‌ي تحصيل (خارج از کشور) 
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • مهندسي عمران (آب / خاک /زلزله / سازه / مديريت ساخت)
 • معرفي    
 • منابع کنکور گرايش سازه        
 • منابع کنکور گرايش زلزله      
 • منابع کنکور گرايش خاک       
 • منابع کنکور گرايش آب          
 • منابع کنکور گرايش مديريت ساخت        
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي عمران-نقشه‌برداري (ژئودزي / سيستم‌هاي اطلاعات مکاني / سنجش ازدور/ فتوگرامتري)   
 • معرفي    
 • منابع کنکور گرايش ژئودوزي
 • منابع کنکور گرايش فتوگرامتري            
 • منابع کنکور گرايش سنجش ازدور          
 • منابع کنکور گرايش سيستم‌هاي اطلاعات مکاني    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره ‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي مهندسي عمران         
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي عمران  
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي عمران         
 • مؤسسه‌هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسات پژوهشي منتخب کشورهاي جهان            
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي عمران            
 • نشريه‌هاي علمي داخلي           
 • مجله‌هاي علمي نمايه شده در ISI             
 • منابع آب (WATER RESOURCES)     
 • فناوري ساخت و ساز (CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY)   
 • مهندسي، عمران (ENGINEERING, CIVIL)       
 • مهندسي، زمين‏ شناسي (ENGINEERING, GEOLOGICAL)              
 • ژئوشيمي و ژئوفيزيک (GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS)        
 • سنجش ازدور (REMOTE SENSING) 401
 • دانش و فناوري حمل‌ و نقل (TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY)          
 • انجمن‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي عمران            
 • انجمن ارزيابي محيط ‌زيست ايران         
 • انجمن محيط ‌زيست ايران       
 • انجمن آموزش نظام مهندسي ايران          
 • انجمن علوم و مهندسي منابع آب ايران    
 • انجمن نگهداري و تعميرات ايران           
 • انجمن سنجش ازدور ايران      
 • انجمن تونل ايران    
 • انجمن زمين‌شناسي مهندسي ايران          
 • انجمن ژئوتکنيک ايران          
 • انجمن سازه‏ هاي فولادي ايران 
 • انجمن مهندسي حمل‌ ونقل ايران             
 • انجمن راه و ساختمان ايران     
 • انجمن مهندسي روسازي ايران
 • انجمن مهندسي زلزله ايران     
 • انجمن مهندسي عمران ايران   
 • انجمن مهندسي نقشه ‌برداري و ژئوماتيک ايران     
 • انجمن مهندسي و مديريت ساخت ايران   
 • انجمن توسعه روستايي ايران  
 • انجمن حمل‌ و نقل هوايي ايران  
 • انجمن مکانيک سنگ ايران    
 • انجمن مهندسي حمل ‌ونقل ريلي ايران     
 • انجمن هيدروليک ايران          

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ ي مهندسي عمران           
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط