زیست شناسی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 8-2-94979-600-978
 • تعداد صفحات : 830


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم زيست‌شناسي
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين آکسفورد
 • واژه‌هاي مترادف با زيست‌شناسي           
 • بررسي ريشه‌ي زباني عبارت زيست‌شناسي
 • تعريف تخصصي
 • تعريف زيست‌شناسي از منظر مشاهير    
 • تعريف دقيق از علم زيست‌شناسي           
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: سلول 
 • موضوع دوم: ژن    
 • موضوع سوم: تکامل               
 • موضوع چهارم: هموستاز
 • موضوع پنجم: انرژي ‏            
 • مکاتب زيست‌شناسي               
 • مکتب اول: مکاتب باستاني چين             
 • مکتب دوم: مکاتب باستاني هند               
 • مکاتب باستاني بين‌النهرين      
 • مکاتب باستاني مصر              
 • مکاتب باستاني يونان              
 • زمينه‌هاي پيدايش و سير نظريه‌هاي زيست‌شناسي  
 • زمينه ‏هاي پيدايش    
 • سير نظريه‌ها          
 • نظريه خلق خودبخودي           
 • نظريه تکاملي لامارک            
 • نظريه تکاملي داروين             
 • نظريه سلولي          
 • نظريه ميکروبي بيماري‌ها      
 • نظريه توارث مندلي
 • نظريه همزيستي دروني          
 • صاحب‌نظران زيست‌شناسي   
 • کارل لينوس            
 • جين باپتيس لامارک
 • چالرز رابرت داروين              
 • گريگور جان مندل  
 • لوئي پاستور            
 • هنريچ هرمان رابرت کخ        
 • توماس هانت مورگان              
 • الکساندر فلمينگ     
 • ساموئل رهبر          
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‌ي علم زيست‌شناسي
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس‌کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس‌شده در ايران    
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‌هاي مجموعه‌ي زيست‌شناسي
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته‌ي زيست‌شناسي          
 • زيست‌شناسي (دبيري / علوم جانوري / علوم گياهي / عمومي)             
 • معرفي
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • زيست‌شناسي سلولي ملکولي(بيوشيمي / بيوفيزيک / ژنتيک / علوم سلولي ملکولي / ميکروبيولوژي / زيست دريا و زيست‌فناوري [بيوتکنولوژي[)      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امكان ادامه ي تحصيل(داخل کشور)        
 • امكان ادامه ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته               
 • ژنتيک (پژوهشي انساني، گيـاهي)         
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم سلولي و ملکولي             
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • بيوشيمي(بيوشيمي گياهي)      
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • بيوفيزيک
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم جانوري(بيوسيستماتيک جانوري / زيست‌شناسي سلولي تکويني / فيزيولوژي جانوري)
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم جانوري (بافت‌شناسي و جنين‌شناسي)             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم گياهي (زيست‌شناسي تکويني، سيستماتيک اکولوژي، فيزيولوژي گياهي)     
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم محيط‌زيست    
 • معرفي
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • زيست‌فناوري بيوتکنولوژي(ميکروبي)
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ميکروبيولوژي (بيوشيمي، پژوهشي محيطي، قارچ‌شناسي، ويروس)     
 • معرفي
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‌ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه‌ي تحصيل(داخل کشور)        
 • امكان ادامه‌ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • زيست‌شناسي (گياه‌شناسي)      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس
 • بيوفيزيک
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • بيوشيمي 
 • معرفي
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم جانوري (بيوسيستماتيک جانوري) 
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس
 • بوم‌شناسي گياهي (اکولوژي گياهي)        
 • معرفي    
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • زيست‌شناسي(فيزيولوژي جانوري)        
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ميکروبيولوژي       
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • زيست‌شناسي (سلولي و تکويني گياهي)  
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • زيست‌شناسي (فيزيولوژي گياهي)          
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • زيست‌شناسي(سيستماتيک گياهي)          
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • زيست‌شناسي  (سلولي ملکولي)
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • زيست‌شناسي (ژنتيک مولکولي)            
 • معرفي
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم جانوري (تکويني)          
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • زيست‌شناسي (ژنتيک ملکولي)
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره‌هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي زيست‌شناسي
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي زيست‌شناسي     
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي زيست‌شناسي             
 • مؤسسه‌هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‌هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه‌هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي زيست‌شناسي               
 • نشريه‌هاي علمي داخلي           
 • مجله‌هاي علمي نمايه‌شده در ISI              
 • علوم گياهي (PLANT SCIENCES)       
 • پزشكي ترکيبي و تکميلي (INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE)        
 • علوم اجتماعي، زيست‌پزشكي (SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL)             
 • آناتومي و ريخت‌شناسي (ANATOMY & MORPHOLOGY)             
 • روش‌هاي تحقيق زيست‌شيمي (BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS)     
 • بيوشيمي و زيست‌شناسي مولکولي (BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY)     
 • حفظ تنوع زيستي (BIODIVERSITY CONSERVATION)  
 • زيست‌شناسي (BIOLOGY)    
 • زيست‌فيزيك (BIOPHYSICS)
 • بيوتكنولوژي و ميكروبيولوژي كاربردي (BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY) 
 • مهندسي سلول و بافت (CELL & TISSUE ENGINEERING)               
 • زيست‌شناسي سلولي (CELL BIOLOGY)               
 • زيست‌شناسي رشد (DEVELOPMENTAL BIOLOGY)       
 • بوم‌شناسي (ECOLOGY)        
 • آموزش و پرورش، رشته‌هاي علمي (EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES)         
 • غدد و متابوليسم (ENDOCRINOLOGY & METABOLISM)             
 • زيست‌شناسي تكاملي (EVOLUTIONARY BIOLOGY)       
 • ژنتيك و وراثت (GENETICS & HEREDITY)      
 • زيست‌شناسي آب‌هاي شيرين و دريايي (MARINE & FRESHWATER BIOLOGY)           
 • زيست‌شناسي رياضي و محاسباتي (MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY)       
 • ميكروبيولوژي (MICROBIOLOGY)   
 • قارچ‌شناسي (MYCOLOGY) 
 • علوم نانو و فناوري نانو (NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY)          
 • پرنده‌شناسي (ORNITHOLOGY)          
 • داروشناسي و داروسازي (PHARMACOLOGY & PHARMACY)    
 • فيزيولوژي (PHYSIOLOGY)
 • روان‌شناسي (PSYCHOLOGY)             
 • زيست‌شناسي توليدمثل (REPRODUCTIVE BIOLOGY)     
 • سم‌شناسي (TOXICOLOGY) 
 • ويروس‌شناسي (VIROLOGY)               
 • جانورشناسي (ZOOLOGY)
 • روا‌ن‌شناسي، زيست‌شناختي (PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL)         
 • حشره‌شناسي (ENTOMOLOGY)         
 • رياضيات، كاربردهاي ميان‌رشته‌اي (MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS)           
 • علوم چند‌رشته‌اي (MULTIDISCIPLINARY SCIENCES)  
 • انجمن‌هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي زيست‌شناسي               
 • انجمن علمي ميكرو‌ب‌شناسان ايران         
 • انجمن نانوفناوري ايران          
 • انجمن علمي اطلاع‌رساني بهداشتي و‌ زيست‌پزشكي
 • انجمن علمي سيتولوژي باليني ايران       
 • انجمن ايمني زيستي ايران       
 • انجمن بيوانفورماتيك ايران      
 • انجمن بيوتكنولوژي ايران       
 • انجمن روانشناسي نظامي ايران              
 • انجمن علمي پروتئوميكس پزشكي ايران 
 • انجمن علمي ژنتيك پزشكي ايران            
 • انجمن علمي عناصر كمياب ‌ايران           
 • انجمن علمي نوروژنتيك ايران
 • انجمن زيست‌شناسي ايران
 • انجمن ژنتيك ايران  
 • انجمن كشاورزي بوم‌شناختي ايران         
 • انجمن ارزيابي محيط‌زيست ايران
 • انجمن محيط زيست ايران

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي زيست‌شناسي              
 • سازمان‌ها و بنگاه‌هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط